Komiteler, Ekipler ve Sorumlular

 
H A S T A    G Ü V E N L İ Ğ İ    K O M İ T E S İ
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * 
Hastaların doğru kimliklendirilmesinin sağlanması
 * Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.
 * İlaç, Radrasyon, Tıbbi Cihaz, ve Bilgi Güvenliğinin sağlanması.
 * Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması.
 * Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması.
 * Hasta mahremiyetinin sağlanması.
 * Hastaların güvenli transferi.
 * Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi.
 * Enfeksiyonların önlenmesi.
Ç A L I Ş A N    S A Ğ L I Ğ I   V E   G Ü V E N L İ Ğ İ    K O M İ T E S İ
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması.
 * Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.
 * Fiziksel  şiddete maruz kalınma riklerinin azaltılması.
 * Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması.
 * Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması.
 * Sağlık tarama programlarının hazırlanması ve takibi 
E Ğ İ T İ M    K O M İ T E S İ
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Sağlıkta Kalite Standarları Eğitimleri
 * Hizmet İçi Eğitimler
 * Uyum Eğitimleri
 * Hastalara Yönelik Eğitimler vb. eğitimleri planlar ve düzenler.
T E S İ S    G Ü V E N L İ Ğ İ    K O M İ T E S İ
        
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
    
 GÖREVLERİ
 * Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
 * Kurum alt yapı güvenliğinin sağlanması.
 * Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.
 * Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.
 * Atık yönetimi çalışmaları.
 * Tıbbi cihaz bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması.
 * Tehlikeli maddelerin yönetimi.
E N F E K S İ Y O N    K O N T R O L    K O M İ T E S İ
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Sağlık hizmeti süreçlerini enfeksiyon riski açısından değerlendirir
 * El hijyeni, İzolasyon önlemleri, Akılcı antibiyotik kullanımı, Çalışanların mesleki enfeksiyonu, Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi, Olağanüstü durumlara ( salgın, nadir görülen enfeksiyonlar gibi) düzenlemeler ve planlamalar yapmak.
 * Bildirimi zorumlu hastalıkların ulusal sürveyans ve kontrol sistemine bildirmek.
 * Tesis kaynaklı çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesi.
 * Çamaşırhane, atik yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi.
 * Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanması

 
B İ N A    T U R U   E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Üç ayda bir bina turları yapar.
 * Kurumdaki fiziksel durum ile ilgili aksaklıkları tespit eder ve gerekli iyileştirmeleri yapar.
B İ L G İ   G Ü V E N L İ Ğ İ    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Bilgi yönetim süreçlerini belirler.
 * Güvenliğinin sağlanması ile ilgili düzenlemeler yapar.
 * HBYS ne ilişkin yazılımsal süreçleri denetler.
 * Sistem alt yapısına ilişkin süreçleri denetler.
İ L A Ç    Y Ö N E T İ M İ    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi.
 * Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması.
 * Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi 
 * Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi hazırlanması.
Ö Z    D E Ğ E R L E N D İ R M E    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Öz değerlendirme takvimi hazırlar.
 * Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümleri önceden bilgilendirir.
 * Değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik üst yönetimi bilgilendirir ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapar.
A N K E T Ö R    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Hastaların görüş, öneri ve şikayetlerini rahatlıkla iletebilecekleri düzenlemeleri sağlar.
 * Anket uygulamalarını yapar, analiz eder ve hasta görüş, öneri ve değerlendirme ekibine sunar.
H A S T A    G Ö R Ü Ş ,   Ö N E R İ   ve   Ş İ K A Y E T    D E Ğ E R L E N D İ R M E    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Anketlerin incelenmesi, sonuçlandırılarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlar.
A C İ L   D U R U M   V E    A F E T    E K İ P L E R İ
 Y A N G I N    S Ö N D Ü R M E    ( İ T F A İ Y E )   E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Aldıkları eğitimler doğrultusunda yangına müdahale etmek ve söndürmek.
 * Boğulmaları önlemek.
 * Enkaz altından çıkarılan mal ve kıyafetleri muhafaza etmek.
 * Savaş ve taarruz halinde personelin sığınaklara girmesine yardımcı olmak.
 * Tehlike geçtikten sonra personeli haberdar ederek çıkan yangınları kontrol altına almak.
 * Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak.
 K O N T R O L    v e    K A R A R G A H    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Ekiplerin çalışmalarını kontrol ederek üniteler arasında haberleşme ve koordinasyonu sağlar.
 * Rize İl Afet ve Acil Durum Merkezi ile sürekli irtibat halinde olur.
 E M N İ Y E T    K L A V U Z    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Fakültemizin iç ve dış emniyetini sağlamak ve koruma altına almak.
 * Çıkabilecek panik ve kargaşalığı önlemek.
 * Şüpheli şahısları tespit etmek.
 * Yağmacılığı önlemek.
 * Kurtarılan malların emniyetini sağlamak.
 K U R T A R M A    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * İlk yardım ekipleri gelinceye kadar basit ilk yardım ve kanamayı durdurma.
 * Kırıkların tespiti enkaz altında ve üstünde kazazedelerin kurtarılması.
 * Açıkta kalan yaralıların toplanması.
 * Savaş halinde personelin sığınaklara yönlendirilmesi.
 * Enkaz altından çıkan malların yağmalanmasını önlemek.
 * Radyoaktif serpinti bulaşan yerleri tespit ederek uyarı işaretleri koymak.
 * Kapanan ana cadde ve yolların açılmasına yardımcı olmak
 İ L K    Y A R D I M    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * İlk yardım ihtiyacı olan kişilere yardım etmek, yaralıların ilk yardımını gerçekleştirmek.
 * 112 Acil Hizmetler ile koordineli çalışarak hastaların hızlı bir şekilde merkezlere sevkini sağlamak.
 * Hastaların kayıtlarını yapmak.
 * Savaş halinde ve öncesinde sığınaklarda gerekli tıbbi malzemeleri bulundurmak ve her an müdahaleye hazır bulunmak.
 * Diğer servislerde sürekli irtibatlı çalışmak.
 S O S Y A L    Y A R D I M L A Ş M A    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Olağanüstü halin başlamasından sonra iaşe planını yürürlüğe koymak.
 * Çalışan bütün personelin iaşe, barınma ihtiyaçlarını temin etmek.
 * Ölülerin defni için sağlık servisi ile işbirliği yapmak.
 * Boş zamanlarında diğer servislere yardım eder.
 T E K N İ K    O N A R I M    E K İ B İ
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Kontrol merkezi ve Karargah Servisi ile sürekli irtibat halinde olarak çalışmalar hakkında durum raporu vermek.
 * Fakültenin elektrik, su, kalorifer, asansör, kazan gibi tüm tesisatların kontrol ve tamirlerini yapmak.
 * Varsa patlayıcı ve yanıcı maddelerin özel deposuna alınmasında itfaiye ile işbirliği yapmak.
 * İhtiyaç duyulacak tüm teknik işlerin bakım ve kontrollerini yapmak.
 * Personel ihtiyacı halinde yetkililerden destek istenecektir.
M A V İ    K O D    Y Ö N E T İ M İ    S O R U M L U L A R I
       
   
   
       
   
   
       
   
   
 GÖREVLERİ
 * Kurumda karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında, hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek.
 * Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimleri yapmak.
 * Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak.
 * Acil Müdahale seti oluşturmak ve kontrol etmek, eksikliklerini anında gidermek.,kayıt tutmak.
 * Hastanın sevkini sağlamak.
B E Y A Z    K O D     Y Ö N E T İ M İ    S O R U M L U L A R I
       
   
   
       
   
   
       
   
   
  GÖREVLERİ
 * Kurumda görevli personele yönelik şiddet/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahale etmek.
 * Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimleri yapmak.
 * Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak.
 * Olaya maruz kalan personele gereken desteği sağlamak.
K I R M I Z I    K O D    Y Ö N E T İ M İ    S O R U M L U L A R I
       
   
   
       
   
   
       
   
   
  GÖREVLERİ
 * Kurumda çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde; yangına müdahale ederek oluşabilecek tehlike ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek.
 * Kırmızı kod ile ilgili eğitim ve tatbikatları yapmak.
 * Tatbikatların görüntülü kayıtlarını tutup tatbikat rapotu hazırlamak.
 * Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
S O R U M L U L A R
H A S T A   İ L E T İ Ş İ M   B İ R İ M   S O R U M L U S U A C İ L   D U R U M   v e   A F E T   Y Ö N E T İ M İ
       
   
   
 * Hasta iletişim birimine gelen bildirimleri incelemek, değerlendirmek,gereği halinde  düzeltici önleyici faaliyet başlatmak ve geri bildirim yapmaktan sorumludur.
 * Acil durumlarda ya da afet durumunda yönetimi sağlar. Ekipler arasında koordinasyonu sağlar.Üst yönetim ve dışardan destek ekiplerle sürekli  irtibat halindedir.
T I B B İ   C İ H A Z   Y Ö N E T İ M   S O R U M L U S U T O P L U M S A L D U Y A R L I L I K P R O J E L E R İ S O R U M LUSU
       
   
   
 * Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesini sağlar.Cihazların kontrol ve bakımlarının sağlanmasından sorumludur.
 * Kurumun hizmet verdiği bölgenin ve popülasyonun sağlık dokusundaki farklılıklar ile ulusal ve küresel sağlık sorunlarını araştırır.
R A D Y A S Y O N   G Ü V E N L İ Ğ İ   S O R U M L U S U F A R M A K O V İ J İ L A N S    S O R U M L U S U
       
   
   
 * Hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 * Bu tedbirlerin uygulanma durumunu izlemek.
 * Ciddi ve beklenmeyen advers ilaç etkisi olduğunda TÜFAM a bildirir.
 * Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik düzenlemeler yapar.


 
A R Ş İ V   H İ Z M E T L E R İ   S O R U M L U S U İ N D İ K A T Ö R   S O R U M L U S U
       
   
   
 * Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlamakla sorumludur.
 * Kurumdaki kalite göstergelerinin takip ve analizinden sorumludur.
 
G E N E L   U Y U M   E Ğ İ T İ M    S O R U M L U S U H İ Z M E T    İ Ç İ    E Ğ İ T İ M    S O R U M  L U S U
       
   
   
 * Göreve yeni başlayan her çalışana genel uyum eğitimi ve bölüm uyum eğitimi verir.
 * Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler düzenler.