Misyon-Vizyon

M İ S Y O N U M U Z
 • Milli ve Manevi değerlerini özümsemiş, Mesleki bilgi-beceri ve özgüvene sahip, kendini sürekli geliştirebilen, nitelikli öğrenciler ve uzman hekimler yetiştiren.
 • Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan.
 • Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, modern sağlık hizmeti sunan.
 • Çalışanların, Öğrencilerin, Hastaların memnuniyetini ön planda tutan.
 • Mevcut sistemi sürekli iyileştirip geliştiren, bir fakülte olmak.
V İ Z Y O N U M U Z
 • Ulusal ve Uluslararası alanda kabul görmüş güvenilir, kaliteli, eğitim, araştırma ve sağlık kurumu olmak.
D E Ğ E R L E R İ M İ Z
 • Kalite
 • Etik ve akademik değerlere bağlılık
 • Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak
 • Takım ruhu taşımak
 • Toplumsal duyarlılık
 • Akademik özgürlük
 • Hesap verebilirlik
 • Şeffaflık
 • İnsan ve çevreye saygı
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlik
H E D E F L E R İ M İ Z
 • Yüksek eğitim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak,
 • Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Tedavi hizmetleri verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Diploma denkliğini sağlamak,
 • Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek,
 • Modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim ve araştırma laboratuvarları kurmak,
 • Her alanda tercih edilen bir fakülte olmak.