Komisyonlar ve Koordinatörlükler

DÖNER SERMAYE DEĞERLENDİRME VE DAĞITIM KOMİSYONU
  ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL   Başkan
 Doç. Dr. Murat ALKURT   Kurul Üyesi
 Mikail AĞYÜZ (İşletme Müdürü)   Kurul Üyesi
GÖREVLERİ:
 * Dağıtılacak ek ödeme tutarının ve paylarının belirlenmesi, kurumun gelir gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur
KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU
 ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL  Başkan
 Doç. Dr. Murat ALKURT  Birim Temsilcisi
 Prof. Dr. Oğuz KÖSE  Üye
 Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU  Üye
 Doç. Dr. Gül YILDIZ TELATAR  Üye
 Doç. Dr. Dilara Nil GÜNAÇAR  Üye
 Öğr. Gör. Semih Alperen BOSTAN   Üye
 Hakan YÜKSEL  Üye
 GÖREVLERİ:
 * Yukseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında belirlenen süreçlerin tamamlanması ve işletilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak
YAYIN VE FAALİYET DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
  ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL  Başkan
 Doç. Dr. Muhammet KARADAŞ  Üye
 Doç. Dr. Murat ALKURT  Üye
 GÖREVLERİ:
 * Yeniden atanmak üzere talepte bulunan Dr. Öğr. Üyelerinin hazırladıkları yayın ve faaliyet dosyaları ile ölçütleri içerek puanlama tablosunu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri ne göre incelemek
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
 Doç. Dr. Taha Emre KÖSE  Başkan
 Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR  Başkan Yardımcısı
 Doç. Dr. Zeynep GÜMRÜKÇÜ  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Ahter ŞANAL ÇIKMAN  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Hatice YEMENOĞLU  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Taha Emre KÖSE  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Fatih BEDİR  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Büşra BEŞER  Üye
 Ayşenur KIZILKAYA (Bilgisayar İşletmeni)  Raportör
 Atakan YILMAZ (Öğrenci)  Üye
 GÖREVLERİ:
 * Mezuniyet öncesi eğitim-öğretimde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini analiz eder, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili planlar yapar, yöntemlerini belirler, uygulamaları izler, geliştirilmesini sağlar, gerekli durumlarda danışmanlık yapar. İhtiyaç ve sorunları belirleyerek yıl ortasında ve sonunda raporlar ile olası çözüm önerilerini dekana iletir
 * Mevcut ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin objektif, standart ve verimli olması için belirli aralıklarla gözden geçirerek güncellemeler yapar.
 * Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan ara sınavlar, final sınavları, bütünleme sınavları, klinik uygulama sınavları, mazeret ve bütünleme sınavlarını gerektiğinde inceler
 * Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi, Ulusal Çekirdek Eğitimi Programında belirtilen öğrenme alanlarının (Hatırlatma Düzeyinde Bilgi, Bilginin Kullanımı, Tutum, Beceri, Performans ve Kariyer Değerlendirmesi) farklı tipte soru teknikleriyle ölçülmesini denetler
 * Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme konusundaki gelişimlerini desteklemek için seminer, kurs vb. faaliyetler düzenler
 * Güncel yaklaşımları takip ederek çeşitli ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesini teşvik eder
 * Gerektiğinde çalışma grupları oluşturabilir
 * Anabilim Dallarına soru bankalarının oluşturulması ve gerekli hallerde güncellenmesikonusunda önerilerde bulunur. Tüm anabilim dalları ve diğer kurul/komisyonlarla iş birliği içindeölçme değerlendirmenin işleyişinin izlenmesi ve ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunların saptanarak belirlenen ihtiyaç ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini geliştirir
 * Komisyon yaptığı çalışmalar ile ilgili öğretim üyeleri ile öğrencilere geri bildirimlerde bulunur
 * Ölçme değerlendirme faaliyetlerini analiz eder, değerlendirilmesini yaparak raporlar, ayrıca yıl sonunda değerlendirme raporlarını hazırlayarak Dekana sunar
 * Komisyon gündemindeki konuları görüşür, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, gerekli olan hallerde Anabilim Dallarının görüşüne başvurur.
 * Faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin yönergeleri/vs. hazırlar/günceller ve iyileştirilip geliştirilmesine ilişkin stratejik hedefleri tanımlar
 * Mezuniyet öncesi eğitim dönemlerinde sınav sorularının incelenmesi, analizi ve soru bankasının değerlendirilmesinde objektif, geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yürütülmesi, yeni değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına
yönelik çalışmaları ve oluşturulan ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlar
 * Sınav düzeneği, soru biçimi ve tekniği ile ilgili hataların en az düzeye indirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapar
 * Öğrenim hedefleriyle ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin ilişkisinin gösterilmesi alışkanlığını kurumsal kültür haline getirmek için gerekli çalışmaları yapar
 * Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili konularda araştırmalar yapar ve eğitimler düzenler.
 * Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili talep ve geri bildirimlerini değerlendirerek istendiğinde danışmanlık verir
 * Sınav sonuçlarının eğitim programı hedefleriyle ilişkisini ve önceki dönemlere göre değişimini izleyerek dekanlığa raporlar
 * Ortaya çıkan sorunları, bu sorunların kaynaklarını ve olası çözümlerini belirleyerek tüm
paydaşlarla paylaşır
 * Sınav sorularının kalitesini attırmak, sınav sonuçlarının okunmasına yönelik bir akış şeması oluşturmak, etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 * Sınav sonrası soru değerlendirmelerini yaparak gerekli durumlarda soruların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL  Başkan
 Doç. Dr. Murat ALKURT  Üye
 Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU  Üye
 Doç. Dr. Gül Yıldız TELATAR  Öz Değerlendirme Koordinatörü
 Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enes NARALAN  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Büşra BEŞER  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Hatice YEMENOĞLU  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Emre BALABAN  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Fatih BEDİR  Üye
 Arş. Gör. Elif ALTINOK  Üye
 Arş. Gör. Gizem YILMAZ  Üye
 Hakan YÜKSEL  Üye
 Ayşenur KIZILKAYA  Üye
 Emin Alper ÖZER (2. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)  Üye
 Atakan YILMAZ (3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)  Üye
 Aynur Ezgi SÖKÜCÜ( 4. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)  Üye

 GÖREVLERİ:
 * Komisyon, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programının mezuniyet öncesi Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi Standartlarını karşılama durumunu değerlendirir ve akreditasyonu için, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde ve
fakülte gereksinimleri doğrultusunda sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi için öneriler sunar
 * DEPAD’da tanımlanan tüm temel ve gelişim standartlarının karşılanma durumunu değerlendirerek hazırladığı öz değerlendirme raporunu yenilik sağlayıcı öneriler geliştirerek Dekanlığa sunar
 * Öz Değerlendirme Raporu için gerekli revizyon ve tasnif çalışmalarını yapar
 * Eğitim programının yapısı ve içeriği ile öğrencilerin değerlendirilmesini, programın sürekli gözden geçirilmesini takip eder ve diğer komisyonlarla iş birliği içinde çalışır

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM MÜFREDAT GÜNCELLEME KOMİSYONU
  ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL  Başkan
 Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU  Üye
 Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Emre BALABAN  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enes NARALAN  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Büşra BEŞER  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Fatih BEDİR  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Meltem Zihni KORKMAZ  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Edanur MARAŞ  Üye
 Ayşenur KIZILKAYA  Üye
 GÖREVLERİ:
 * Gerekli hallerde eğitim programını güncellenmesi için iyileştirme çalışmaları yapar
 * Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek Mezuniyet öncesi eğitim programının amaç ve hedeflerini Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na, Fakültenin Misyon ve vizyonuna uygun olarak düzenlenmesine, güncellenmesine ve iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmalar
yapar önerilerde bulunur.
 * Eğitim-Öğretim ile ilgili yönergelerde Mevzuatlarda yapılması gereken değişiklikleri tespit eder ve değişim önerilerini rapor halinde dekanlığa sunar.
 * Eğitim-öğretim müfredatına ekleme, çıkarma, değişiklik yapılması ile eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine, geliştirilmesi uygulamaların planlanması ve gerçekleştirilmesine yönelik öneride bulunur. Gerekli hallerde öğretim elemanı ve öğrencilerden görüş alabilir.
 * Her eğitim öğretim yılı sonunda gelecek yılın akademik takvimini hazırlar ve Dekanlığa sunar.
 * Her yarıyıl başlamadan önce ders programını hazırlar
 * Akademik yıl boyunca eğitim- öğretim sürecini takip ederek ilgili komisyonlara önerilerde bulunabilir
 * Akreditasyon çalışmaları kapsamında tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapar
 * Deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı/acil ve eğitim öğretimin normal olarak sürdürülemediği hallerde programın kesintiye uğramadan devamlılığının sağlanması ve olası sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yaparak gerekli tedbirlerin alınması için önerilerde bulunur
 * Akademik yıl sonunda ilgili eğitim öğretim yılına ait değerlendirmeler yaparak Dekanlığa sunar
 * Diş Hekimliği eğitiminde teorik ve uygulama eğitimlerinin dikey ve yatay entegrasyonlarını göz önünde bulundurarak eğitim öğretim programını düzenler
 * Eğiticilerin, eğitimde kullanılan yöntem ve teknikleri geri bildirimlere uygun olarak revize etmelerini sağlar
 * Eğitim programı ve öğrenim ile ilgili geri bildirimlerin analiz sonuçlarının programa yansıtılmasını sağlar
MEZUNİYET SONRASI MÜFREDAT GELİŞTİRME KOMİSYONU  
 ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL  Başkan
 Doç. Dr. Sema AYDINOĞLU  Üye
 Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Emre BALABAN  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enes NARALAN  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Büşra BEŞER  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Fatih BEDİR  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Meltem Zihni KORKMAZ  Üye
 Dr. Öğretim Üyesi Edanur MARAŞ  Üye
 Ayşenur KIZILKAYA  Üye
 GÖREVLERİ:
* Komisyon, diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin hedeflerini belirler
 * Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe göre tüm uzmanlık eğitimi programı öğrencilerinin eğitim süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapar
 * Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne uygun olmak kaydıyla, uzmanlık eğitimlerini destekleyecek bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik asgari koşullarınınoluşturulmasını sağlar
 * Anabilim dallarının çekirdek eğitim programı doğrultusunda hazırlayacakları Uzmanlık Öğrencisi Karnesi’nin şekli, kapsamı ve kullanılmasına ilişkin ilkeleri belirleyerek, anabilim dalları eğitim programlarının güncellenmesini sağlar
 * Uzmanlık öğrencilerinin, diş hekimliği fakültesi hizmet alanlarına uyumlarını kolaylaştırmayı ve mesleki gelişimlerini sağlamayı amaçlayan kurslar, seminerler, konferanslar düzenler
 * Uzmanlık tezlerinin yazım kurallarını düzenler ve gerekli hallerde günceller
 * Mezuniyet sonrası eğitim konusunda yasal düzenlemeleri takip eder ve gerekli güncellemeleri yaparak anabilim dallarını bilgilendirir
 * Fakültemizde yürütülmekte olan akreditasyon çalışmalarına destekler
 * Mezuniyet sonrası eğitimin işleyişi ile ilgili eksiklikleri tespit eder ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapar
 * Uzmanlık öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmalarını destekler, araştırma olanaklarının artırılması konularında çalışmalar yapar
 * Komisyon gündemindeki konuları değerlendirir ve alınan kararları dekanlığa sunar
SOSYAL SORUMLULUK  PROJE KOMİSYONU
 ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
 Dr. Öğr. Üyesi Meltem ZİHNİ KORKMAZ  Başkan
 Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes NARALAN   Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Ayça KURT  Üye
 Arş. Gör. Hatice TÜRKOĞULLARI  Üye
 Arş. Gör. Elif ALTINOK  Üye
 Ayşenur KIZILKAYA (Bilgisayar İşletmeni)  Üye
 Atakan YILMAZ(Öğrenci)  Üye
 Emin Alper ÖZER(Öğrenci)  Üye
GÖREVLERİ:
 * Komisyon, öğretim üyeleri ve ilgili anabilim dallarının projeleri, uzmanlık öğrencisi projeleri ile öğrenci projeleri olmak üzere sosyal sorumluluk çalışmalarını üç farklı şekilde düzenler
 * Sosyal sorumluluk konularında toplumun bilinçlenmesini sağlamak ve farkındalığını artırmak için eğitici faaliyetler düzenler
 * Her yıl toplumsal farkındalık oluşturan, topluma katkı sağlayan, fakülte içi ve fakülte dışından paydaşların katılımıyla hazırlanan projeleri yürütür.
 * Gelen proje teklifleri komisyon tarafından değerlendirilerek uygun bulunanlar dekanlığa sunulur. Kesinleşen projeler ilan edilerek yürürlüğe girer.
 * Dekanlık tarafından ilan edilen projelerde görev alan öğrencilerden yürütücü öğretim üyesi tarafından başarı bulunanlara yarıyıl/yılsonu sınav notuna 5 ile 10 puan arası bir puan eklenir
 * Yürütülen sosyal sorumluluk projelerini izler
 * Proje yürütücülerinden sosyal sorumluluk projeleri hakkında yazılı bilgi alır
 * Sonuçlanan projelerin raporlarını dekanlığa iletir
 * Yapılan çalışma ve etkinlikleri fakültenin web sayfasından duyurur
 
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU  
 ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
 Doç. Dr. Muhammet KARADAŞ  Başkan
 Doç. Dr. Gül YILDIZ TELATAR  Üye
 Doç. Dr. Taha Emre KÖSE  Üye
 GÖREVLERİ:
 * Öğretim Elemanları tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına Akademik Teşvik Başvurusu yapıldıktan sonra belgeleri Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği doğrultusunda incelemek ve eksik belge tespit edildiği taktirde yazılı olarak Öğretim Üyesine bildirerek tamamlanmasını sağlamak.
ERASMUS-FARABİ-MEVLANA-BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
 Prof. Dr. Oğuz KÖSE  Koordinatör
 Doç. Dr. Murat ALKURT  Koordinatör
 GÖREVLERİ:
 * Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Ulusal ve Uluslararası değişim programlarının (Erasmus, Farabi,Mevlana, Bologna) Bölüm içinde işleyişini giden-gelen öğrencilerin ders planlarının yürütülmesini, araştırma/staj yapmasını ve ikili anlaşma çalışmalarını İlgili yönetmelikler kapsamında yürütür