Komisyonlar ve Koordinatörlükler

DÖNER SERMAYE DEĞERLENDİRME VE DAĞITIM KOMİSYONU
  ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ   Başkan
 Doç. Dr. Murat ALKURT   Kurul Üyesi
 Mikail AĞYÜZ (İşletme Müdürü)   Kurul Üyesi
 GÖREVLERİ:
*Dağıtılacak ek ödeme tutarının ve paylarının belirlenmesi, kurumun gelir gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur.
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ  Başkan
Doç Dr. Murat ALKURT  Birim Temsilcisi
Doç Dr. Oğuz KÖSE  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDINOĞLU  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Banu ARICIOĞLU  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nil GÜNAÇAR  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hatice YEMENOĞLU  Üye
Hakan YÜKSEL  Üye
GÖREVLERİ:
*Yukseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında belirlenen süreçlerin tamamlanması ve işletilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak
YAYIN VE FAALİYET DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
  ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
 Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ   Diş Hekimliği Fakültesi
 Doç. Dr. Muhammet KARADAŞ   Diş Hekimliği Fakültesi
 Doç. Dr. Murat ALKURT  Diş Hekimliği Fakültesi
GÖREVLERİ:
* Yeniden atanmak üzere talepte bulunan Dr. Öğr. Üyelerinin hazırladıkları yayın ve faaliyet dosyaları ile ölçütleri içerek puanlama tablosunu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri ne göre incelemek
MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU
 ADI-SOYADI-UNVANI   GÖREVİ
Doç. Dr. Zeynep GÜMRÜKÇÜ  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Banu ARICIOĞLU  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Taha Emre KÖSE  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayça KURT  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emre BALABAN  Üye
GÖREVLERİ:
*Eğitim ve Öğretimin düzenlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yaparak dekana yardımcı olmak,
*Yatay Geçiş ile girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için eğitim planı hazırlamak,
SOSYAL SORUMLULUK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
 ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
 Doç. Dr. Murat ALKURT  Başkan
 Dr. Öğr. Üyesi Meltem ZİHNİ KORKMAZ  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nil GÜNAÇAR   Üye
GÖREVLERİ:
*Her türlü sosyal,kültürel, bilimsel etkinlikleri planlamak ve düzenlemek, gerekli durumlarda Fakültenin tanıtımı için gerekli organizasyonları yapmak. *Mezun olanlarla ilişkileri organize etmek.
*Burs veya sosyal yardım ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmek ve gerekli plan ve organizasyonları yapmak.
*Birim WEB sitesinin güncelliğini temin etmek
 
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU  
ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
Doç. Dr. Muhammet KARADAŞ  Başkan
Doç. Dr. Murat ALKURT  Üye
Doç. Dr. Zeynep GÜMRÜKÇÜ  Üye
GÖREVLERİ:
*Öğretim Elemanları tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına Akademik Teşvik Başvurusu yapıldıktan sonra belgeleri Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği doğrultusunda incelemek ve eksik belge tespit edildiği taktirde yazılı olarak Öğretim Elemanına bildirerek tamamlanmasını sağlamak.
UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYUM KOMİSYONU
 ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR  Başkan
Doç. Dr. Murat ALKURT  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahter ŞANAL ÇIKMAN  Üye
GÖREVLERİ:
*Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitiminin hedeflerini belirlemek, fakülte stratejik hedeflerinin uzmanlık eğitimi ile ilgili olanlarını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
*Diş Hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin eğitim, öğretim, araştırma ve sorumlu oldukları diğer görev ve hakları ile ilgili her türlü koordinasyon ve düzenlemeyi ilgili Anabilim Dalının görüşlerini de alarak gerçekleştirmek ve gerekli gördüğü değişikliklerle birlikte Dekanlığa sunmak,
*Yönetmeliğe uygun olmak kaydıyla, uzmanlık eğitimlerini destekleyecek bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik asgari koşulların oluşturulmasını sağlamak,
*Anabilim Dalları tarafından uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitim karnelerinin hazırlanması ve eğitim süreleri içinde usulüne uygun doldurulmasını sağlamak, eğitim dosyasındaki kayıtlara dayanarak uzmanlık öğrencileri ile ilgili işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli gördüğü önerileri Dekanlığa iletmek,
 
ERASMUS-FARABİ-MEVLANA-BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 ADI-SOYADI-UNVANI  GÖREVİ
 Doç. Dr. Oğuz KÖSE  Koordinatör
 Doç. Dr. Murat ALKURT  Koordinatör
GÖREVLERİ:
*Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Ulusal ve Uluslararası değişim programlarının (Erasmus, Farabi,Mevlana, Bologna) Bölüm içinde işleyişini giden-gelen öğrencilerin ders planlarının yürütülmesini, araştırma/staj yapmasını ve ikili anlaşma çalışmalarını İlgili yönetmelikler kapsamında yürütür.