DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAM TANIMLARI

KURULUŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 15 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Rize'de kurulmuştur. Kurucu Dekan olarak 15 Kasım 2012 tarihinde Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ atanmıştır. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi'nden oluşan 8 Anabilim Dalımızda eğitim ve sağlık hizmetleri ile birlikte bilimsel araştırmalar da sürdürülmektedir. Sürekli olarak yenilenen gelişmiş cihazlarla donatılmış kliniklerimizde yılda 80000 bin civarında hasta tedavi edilmektedir.

KAZANILAN DERECE
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere DİŞ HEKİMLİĞİ alanında lisans diploması verilir.


DERECENİN DÜZEYİ (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Bu programa kabul edilebilmek için Türk Ortaöğretim Eğitimini veya yurt dışında muadil bir eğitimi tamamlamış ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda yeterli puanı almalıdırlar. Programa MF-3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Ayrıca öğrenciler üniversitemiz senatosunca kabul edilmiş olan kayıt ve kabul şartlarını yerine getirmelidir.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından fakültemize geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçmişte aldıkları ve eşdeğerlikleri bulunan dersleri transfer edilir, eğitim programına intibakları Eğitim Komisyonu tarafında incelenir, Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle RTEÜ' nün tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Programda bulunan İngilizce dersi için Üniversitenin uyguladığı ve değerlendirdiği muafiyet sınavında başarılı bulunan öğrenciler dersten muaf kabul edilmektedir. Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
Fakülte programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için 300 AKTS’yi tamamlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve tüm derslerden başarılı olması gereklidir.

PROGRAM PROFİLİ
Fakültemiz güncel diş hekimliği literatürüne ve müfredatına uygun, her alanda yenilikçi, bilgiyi üreten ve kullanan ayrıca kalite odaklı bir kurum olmayı hedefler ve bu çerçevede fakültemizin müfredatı diş hekimliği mesleğinin ve toplumun değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak güncellenmektedir. Eğitim süreci teorik, laboratuvar çalışmaları ve hasta simülasyon çalışmalarını içeren 5 yıllık bir zaman dilimini kapsar. İlk 3 yıl temel tıp dersleri ile birlikte preklinik uygulamalarını içermektedir. Dördüncü ve beşinci yıl programları ise yoğun olarak klinik uygulamaları içerir. Teorik ve uygulamalı dersler tıp fakültesi ile işbirliği içerisinde güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak; etik kurallara uyan, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden ve topluma hizmeti görev olarak benimseyen değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi düşüncesi ile yürütülmektedir. Klinik uygulama dersleri öğretim üyelerimizin gözetimleri altında yürütülmekte ve öğrencilerimiz meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlanmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer alabilmek için akreditasyon ve kalite geliştirme süreçlerine ayrıca önem verilmektedir.

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
Temel tıp bilgileriyle donanmış olarak yetkin bir şekilde, kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri ile üst düzey meslek ve iletişim becerilerine sahip olarak mesleki uygulamalarını yapan, Bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi ve deneyimi ulusal ve uluslararası platformda meslektaşlarıyla paylaşabilen, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, güncel yöntem ve teknolojiyi kullanarak araştıran, çalışan ve üreten, Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli açık olan, Mesleki deontoloji ve etik ilkeleri özümsemiş, görev, hak ve sorumluluklarının farkında ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı olarak sağlıkta kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti veren, diş hekimleri ve uzmanlar yetiştirmek, Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak, Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, toplumu kapsayan koruyucu ve önleyici tedavileri ön planda tutan modern sağlık hizmeti sunmak olarak belirlenmiştir.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİT
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar diş hekimliği bilim alanlarında veya bu alandan mezun kabul eden diğer bilim dallarında yüksek Lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilir. Merkezi olarak yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı'na (DUS) girebilir ve ilgi duyduğu alanda uzmanlık derecesi alabilirler. Uzmanlık veya doktora sonrası akademik hayatlarına devam edebilirler.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yıllık dersler için en az 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavı. Dönemlik dersler için en az 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavı yapılmaktadır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, zorunlu, seçmeli ve mesleki seçmeli derslerin tümünden 300 AKTS puanı elde etmek ayrıca 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereklidir.


ÇALIŞMA ŞEKLİ (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı 1. Öğretim

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Zeynep YEŞİL  (Fakülte Dekanı, Program Başkanı) Adres : İslampaşa Mahallesi Menderes Bulvarı No:612 Merkez RİZE - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Telefon : 222 00 00-222 00 01- 222 00 02-214 22 65

BÖLÜM OLANAKLARI
Fakültede toplam 2 adet derslik, 2 adet amfi, 1 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet fantom laboratuvarı, 8 adet öğrenci kliniği, 8 adet öğretim elemanı kliniği, 1 adet araştırma laboratuvarı, 1 adet seminer salonu ve 1 adet öğrenci kantini bulunmaktadır.

İSTİHDAM OLANAKLARI
Program mezunlarımız Sağlık Bakanlığında, bazı kamu ve özel sektöre ait kurumların sağlık ünitelerinde ve serbest olarak kendi muayenehanelerinde diş hekimi olarak çalışabilirler. DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) sınavına girerek Diş Hekimliği Fakültelerinde girmeye hak kazandıkları anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak uzmanlaşabilir ve akademik kariyer yapma hakkını elde edebilirler.