Etik İlke ve Kurallar

ETİK İLKE VE KURALLARIMIZ
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak Fakültemizin çalışanlarının görevlerini yürütürken uymaları gereken  “Etik Davranış İlke ve Kuralları” belirlenmiştir. Bu ilke ve kurallar aşağıda sıralanmıştır.

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci:
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetmek, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, hizmette yerindelik ve beyana güven esas alınır. 

 

Halka hizmet bilinci:
Kamu hizmetlerinde, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması hizmet kalitesinin yükseltilmesi halkın memnuniyetinin arttırılması, hizmetlerin ihtiyaç ve sonuç odaklı olması gözetilir.

Hizmet standartlarına uyma:
Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personelin, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmesi, hizmetten yararlananların iş ve işlemlerle ilgili olarak aydınlatılması esas alınır.

Amaç ve misyona bağlılık:
Çalışanlarımızın, kurumumuz amaç ve misyonuna uygun davranması, ülke çıkarları, hasta haklarına saygılı, toplum refahı ve fakültenin hizmet hedefleri doğrultusunda hareket etmesi sağlanır.

Dürüstlük ve tarafsızlık:
Fakülte çalışanlarımızın tüm hizmet ve faaliyetlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda, görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet gibi sebeplerle ayrım yapmaması, temel hak ve özgürlüklere aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunulmaması esas alınır. Çalışanlar yetki ve görevlerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

Saygınlık ve güven:
Kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranılması ve görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunun davranışlarıyla gösterilmesi, halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınılması esas alınır. Çalışanlar hizmetleri esnasında menfaat güdemez, kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Çalışanlar, çözüm odaklı düşünerek işi sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar yapar ve en kısa sürede doğru sonuca ulaşır.

Nezaket ve saygı:
Fakültemiz çalışanları, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gereken ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

Yetkili makamlara bildirim:
Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunulmasının talep edilmesi halinde veya hizmetler yürütülürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olunduğunda ya da görüldüğünde durumun yetkili makamlara bildirilmesi sağlanır.

Çıkar çatışmasından kaçınma:
Fakültemiz çalışanları, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da Gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması:
Kamu görevlilerinin, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamaması ve aracılıkta bulunmaması, akraba eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaması esas alınır. Fakültemiz çalışanları, görevlerini ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri menfaat elde etmek için kullanamazlar.

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı:
Fakültemiz çalışanlarının hediye almaması, fakültemiz çalışanlarına hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı:
Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmaması ve kullandırılmaması, bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

Savurganlıktan kaçınma:
Fakültemiz çalışanları, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkanları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan:
Fakültemiz çalışanları, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık:
Fakültemiz çalışanları gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde, istenen bilgi veya belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak verirler. Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını kamuoyunun bilgisine sunarlar, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların alınması ve uygulanmasında, yasal engel yoksa, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler.

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu:
Yöneticiler, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime açık ve hazır olurlar. Fakültemiz yöneticileri, kurumun amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alırlar, personelini etik davranış ilkeleri konusunda eğitir, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetler ve etik davranış konusunda rehberlik ederler.

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler:
Eski kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırılmaması, ayrıcalıklı muamelede bulunulmaması, kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilmemesi esas alınır.

Mal bildiriminde bulunma:
Fakültemiz çalışanları, kendileriyle, eşleri ve çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacakları ve borçları hakkında, 3628 sayılı Kanun uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunmak zorundadır.


SOSYAL MEDYA ETİK İLKELERİ
 
Tarafsızlık:
Kamu görevlisi;
- Kamu politikaları hakkında kamuya açık yorumlar yaparken veya bunlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarına katılırken yürüttüğü göreve ilişkin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınmalıdır.
- Bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapmamalıdır.
- Siyasi tarafsızlığını korumaya özen göstermeli, kamu hizmetinin tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde, herhangi bir siyasi parti veya girişimin lehine veya aleyhine kampanya yürütmemeli, yorum, paylaşım ya da faaliyette bulunmamalıdır.
 


Kurum itibarını koruma:
Kamu görevlisi;
- Görev yaptığı kurumun görev ve işleriyle ilgili bilgileri sosyal medya platformlarında paylaşırken ilgili mevzuata uygun davranmalıdır.
- Görev yaptığı kurumun itibarını ve güvenirliğini zedeleyecek veya karalayacak nitelikteki paylaşımlardan kaçınmalıdır.
- Kişisel sosyal medya hesaplarında, uzmanlık alanı çerçevesindeki görüşlerini, kurumun itibarı üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak ve kanıtlara dayalı olarak ifade edebilir. Ancak sosyal medyada yer alan sözlü, yazılı veya görsel içerikli paylaşımlarının kişisel görüşü olduğunu belirtmeli, görevine, kurumuna veya kamu hizmetine atfedilmemesi hususlarında dikkatli davranmalıdır.

 
Çıkar çatışmasından kaçınma:
- Kamu görevlisi, sosyal medyayı kullanırken, mevcut veya gelecekte olma ihtimali bulunan çıkar, çıkar çatışması ya da bu konuda algı oluşturabilecek durumlardan kaçınmalıdır. 


Kamu hizmetine ayrılan zamanda sosyal medya kullanımı:
- Kamu görevlisi, kamu hizmetine ayrılan zamanda sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli davranmalı ve kamu hizmetini aksatmamalıdır.


 Paylaşılan bilginin içeriği:
Kamu görevlisi;
- Sosyal medyada bilginin işlenmesi kapsamında, bilginin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmeli ve bilgi kirliliğine yol açmamalıdır.
- Sosyal medya kullanımlarında şiddet veya cinsel içerikli ve benzeri rahatsız edici gönderilerden kaçınmalıdır.
- Paylaşımlarında toplum yararını gözetmelidir.

 
İnsan haklarına saygı:
Kamu görevlisi;
- Bireylerin yaşamı, adı, şeref ve haysiyeti, özel veya aile yaşamı, mesleki ve ekonomik değerleri başta olmak üzere kişilik hakkına zarar 
  verebilecek her türlü davranış ve paylaşımdan kaçınmalıdır.
- Ayrımcılığa yol açabilecek her türlü nefreti besleyen, savunan ve benzeri hoşgörüsüz ifadelerde bulunmamalıdır.
- Bireylerin kişisel verilerini, veri sahibinin izni olmaksızın, kullanmamalıdır.

 
Kurumsal sosyal medya hesabının kullanımı:
Kamu görevlisi, kurumsal sosyal medya hesabını kullanırken;
- Kurum adına yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve 
  kıyafet ve benzeri nedenlere dayalı olarak ayrımcılık yapmamalı ve kullanıcıları veya yorumlarını silmemeli ya da engellememelidir.
- Şahsi menfaat, siyasi veya felsefi düşünce ve benzeri amaçla hareket etmemelidir.
- Nezaket ve saygı kurallarına özen göstermelidir.
- Kurumsal saygınlığa zarar verecek ifadelerde bulunmamalı, gizliliği ve güvenliği tehlikeye atacak bilgi ve belge paylaşmamalıdır.

 
Yöneticilerin Sorumluluğu:
- Yönetici kamu görevlisi, kurumsal sosyal medya hesabının etik ilkelere uygun olarak yönetilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır, denetim ve gözetim görevini özenle yürütür. Halkın bilgilendirilmesi amacıyla, kurumsal iş, işlem ve süreçlere ait bilgilerin kuruma ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını sağlar.


Etik Mevzuat

  • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  • 25785 sayılı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  • Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)

  • 27699 sayılı Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

  • 3628 sayılı Mal Bildirim Kanunu

  • 17926 sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
    2021/81 Saylı Kamu Görevlileri Etik Kurulu İlke Kararı